TCA5 FIFA2018 CitiM

Citi M Visa FIFA World Cup Russia 2018

16 February - 30 April 2018

Citi M Visa FIFA World Cup Russia 2018

16 กุมภาพันธ์ –  30 เมษายน 2561 

รับสิทธิ์ลุ้น!! บินตรงสู่มอสโคว ประเทศรัสเซีย เพื่อร่วมชมการแข่งขัน FIFA World Cup Russia 2018 รอบ 16 ทีมสุดท้าย มูลค่ารวมของรางวัลรวม 1,425,344 บาท

เงื่อนไขของธนาคาร

 1. สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Citi M Visa ทุกประเภท รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลัก และบัตรเสริม ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านโปรแกรมผ่อนชำระ, การกดเงินสด และโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้
 2. ธนาคารฯ จะปิดรับการเข้าร่วมรายการเพื่อลุ้นรับของรางวัล เวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 เม.ย. 2561 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลโดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากปรากฎชื่อซ้ำกัน คณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นแทน ธนาคารฯ จะทำการจับรางวัลวันที่ 31 พ.ค. 2561            เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม Tinidee Golf Resort @ Pathumthani  ตั้งอยู่เลขที่  99/3 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี และประกาศผลผู้โชคดี ผ่านทาง www.citibank.co.th หรือสอบถามได้ที่ซิตี้โฟนแบงก์กิ้งหมายเลข 1588  ภายในวันที่ 7 พ.ค. 2561
 3. สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมรายการที่ได้รับรางวัล Citi World Cup Russia 2018 จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัลด้วยตนเองที่ธนาคารฯ ในวันและเวลาทำการภายในระยะเวลา 8 วัน นับแต่วันประกาศผลการจับรางวัล หากเลยกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารฯ จะมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป หากรายชื่อสำรองไม่มารับรางวัล จะมอบรางวัลให้กับสาธารณะกุศลอื่นๆต่อไป
 5. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์การมอบรางวัล 1 รางวัล/สมาชิกบัตรฯ (บัตรหลักและบัตรเสริมถือเป็น 1 สมาชิกบัตรฯ) และธนาคารฯ จะจัดส่งจดหมายแจ้งผลให้ผู้โชคดีทราบถึงวิธีการ และเงื่อนไขในการรับของรางวัล
 6. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 โดยธนาคารฯ จะหักผ่านบัญชีบัตรเครดิตของผู้โชคดี กรณีที่ผู้โชคดีไม่ตอบกลับ หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ยินยอมชำระภาษี 5% ถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนั้น
 7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถมอบรางวัลหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลแพ็คเกจตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มอสโคว ชั้นธุรกิจ หรือชั้นประหยัด สำหรับ 2 ท่าน รวมที่พัก 5 วัน 4 คืน พร้อมค่าอาหารและกิจกรรม สำหรับแต่ละรางวัลตามลำดับ จะต้องออกตั๋วและเดินทางระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน  – 4 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น นอกจากนี้จะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่สามารถเดินทางได้ภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 9. ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นบุคคลที่ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) กำหนดให้ธนาคารต้องนำส่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม FATCA เช่น เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติอเมริกา หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้โชคดีตกลงจะให้ความยินยอมแก่ธนาคารฯ ในการนำส่งข้อมูลต่างๆของผู้โชคดี (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่ารางวัลที่ได้รับ) ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นใดตามที่ FATCA กำหนด หากผู้โชคดีไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวแก่ธนาคารฯ ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการได้รางวัลของผู้โชคดี และมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
 10. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองและจะต้องเดินทางในเวลา และสถานที่ที่ธนาคารฯ กำหนดเท่านั้น หากผู้ได้รับรางวัลไม่มาตามกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
 11. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 12. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกภาพบัตรฯ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึง ณ วันที่มอบรางวัลเท่านั้น และเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ และสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น และไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าประเทศรัสเซีย
 13. ผู้ได้รับรางวัลต้องปฎิบัติตามกติกาเงื่อนไขนี้ทุกประการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 14. พนักงานธนาคารซิตี้แบงก์แผนกบัตรเครดิต และตัวแทนบริษัทโฆษณาฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
 15. กติกาการตัดสิน ทางธนาคารฯ จะพิมพ์ชิ้นส่วนของผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัลทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้ และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการ และสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 16. โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขของของรางวัลก่อนใช้บริการ
 17. ราคาของรางวัลเป็นราคา ณ วันที่ 10 ม.ค.2561 (32.60015)
 18. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นแถมพก หรือรางวัลในการเสี่ยงโชคเลขที่ 18/2561 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอมือง จังหวัดประทุมธานี ลงวันที่ 25 ม.ค. 2561