2018-07-31 00:00:00 2018-08-31 00:00:00 Asia/Bangkok ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ บลูพอร์ต ช้อปสนุกถูกทุกวัน ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ “บลูพอร์ต ช้อปสนุกถูกทุกวัน” วันที่ 1 มิ.ย. – 15 ก.ค. 61  สร้อยคอทองคำ รวมมูลค่า 50,000 บาท รางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล คุณเกศกัญญา ปัญญาพานิช รางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล คุณพิชญาภา วีรวงศ์ คุณปาริชาติ มาระสิน คุณชนาภา มากหลาย คุณศิริรัตน์ เกษร **ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 31 ส.ค. 61 รายละเอียดเงื่อนไข ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 30 ก.ค. – 31 ส.ค.61 […]
(BP) ShowCard A4 4 03
(BP) ShowCard A4 4 04
(BP) ShowCard A4 4 03
(BP) ShowCard A4 4 04

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ บลูพอร์ต ช้อปสนุกถูกทุกวัน

31 July - 31 August 2018

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ “บลูพอร์ต ช้อปสนุกถูกทุกวัน”

วันที่ 1 มิ.ย. – 15 ก.ค. 61 

สร้อยคอทองคำ รวมมูลค่า 50,000 บาท

รางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • คุณเกศกัญญา ปัญญาพานิช

รางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล

 • คุณพิชญาภา วีรวงศ์
 • คุณปาริชาติ มาระสิน
 • คุณชนาภา มากหลาย
 • คุณศิริรัตน์ เกษร

**ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน

ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 31 ส.ค. 61

รายละเอียดเงื่อนไข

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 30 ก.ค. – 31 ส.ค.61 ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ชั้น G
 • ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 30 ก.ค. – 31 ส.ค. 61 ที่ ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน
 • ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของ รางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่สามารถตรวจสอบได้ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • มูลค่าของรางวัล ณ ราคาตลาด วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือรางวัลอื่นๆได้ทุกกรณี
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้ผู้โชคดี
 • สงวนสิทธิ์รับรางวัลสำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้นตามระยะเวลาดังกล่าว
 • กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20ปีบริบูรณ์) และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล
 • พนักงานบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ ครอบครัว และพนักงานของร้านค้าภายในศูนย์ ฯ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G หรือ (66) 3290 5111 หรือ BLUPORTHUAHIN.COM